“The Punisher: War Journal” (1988): querido diario…

Eduardo Álvarez

To me, my X-Men.