CMM #005 – “Daredevil: Yellow” (2001): raros uniformes viejos

Eduardo Álvarez

To me, my X-Men.