CMM #005 – «Daredevil: Yellow» (2001): raros uniformes viejos

Eduardo Álvarez

To me, my X-Men.