“Donkey Kong Country” (1994): monos con navaja

Eduardo Álvarez

To me, my X-Men.