“Black Bolt” (2017): sufrimiento silencioso

Eduardo Álvarez

To me, my X-Men.